Nápověda k přihlášení

Zadejte prosím do pole Heslo: platné přihlašovací heslo a klikněte následně na tlačítko Přihlásit.

Kontakt

Základní umělecká škola Otrokovice

Školní 806
765 02 Otrokovice
IČ: 00839311

Ředitelka školy:
Mgr. Jindřiška Keferová
(+420)777 304 208
reditelka@zusotr.cz

Kancelář školy:
Oldřiška Pavlová
(+420)577 925 366
kancelar@zusotr.cz

Návštěvnost
TOPlist
Přihláška do ZUŠ Otrokovice

Rodiče mohou přihlásit své dítě prostřednictvím následující elektronické přihlášky nebo si stáhnout přihlášku ve formátu PDF.
Elektronická přihláška

Správně vyplněná přihláška bude odeslána na adresu ZUŠ Otrokovice.
Obor
Hudební Výtvarný Taneční Literárně-Dramatický
Žák/Žákyně
Jméno:
Datum narození:
Místo narození:
Státní občanství:
Telefon:
Místo trvalého pobytu:
PSČ:
MŠ, ZŠ, SŠ, kterou žák/žákyně navštěvuje v tomto školním roce (třída, adresa):
Zákonný zástupce žáka/žákyně
Jméno:
Adresa pro doručování písemností:
Telefon:
E-mail:
Ostatní
Zdravotní znevýhodnění a postižení žáka/žákyně: (dle §28, odst. 3, písm. c,d zákona 561/2004 Sb. /školský zákon/)
pokud ano, uveďte jaké
Ano Ne
Souhlas
Souhlasím Nesouhlasím

aby ZUŠ Otrokovice v souvislosti se zajištěním vzdělávání zpracovávala osobní údaje mého syna/dcery pro následující účely:

  1. Zveřejnění jména a příjmení
    • lokálně (v prostorách ZUŠ)
    • na internetu prostřednictvím oficiálních webových stránek ZUŠ Otrokovice, za účelem prezentace její činnosti.
  2. Pořizování a následné zveřejnění fotografie, zvukového a obrazového záznamu na internetu prostřednictvím oficiálních webových stránek organizátora vzdělávací, kulturní či jiné obdobné akce za účelem prezentace této akce a činnosti organizátora akce.
  3. Předání osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, ročník narození - při organizaci a zajišťování vzdělávacích nebo jiných akcí s účastí žáků ZUŠ Otrokovice, kterým mohou být např. zájezdy, exkurze, soutěže apod.

Souhlas uděluji na celou dobu vzdělávání mého syna/dcery.

Potvrzení
Potvrzení

Potvrzuji správnost uvedených údajů a souhlasím s tím, aby Základní umělecká škola Otrokovice zpracovávala a evidovala osobní údaje výše uvedené (dle § 11 zák. 101/2000 Sb. v platném znění) v souvislosti se studiem na Základní umělecké škole Otrokovice. Údaje je organizace oprávněna zpracovávat či evidovat i po skončení studia.

Vzdělávání v základní umělecké škole upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání v platném znění a školní řád.

Odeslání
captcha
Opiště sekvenci znaků:

© Copyright 2012 - 2018 ZUŠ Otrokovice. WebDesign: , WebHosting: www.isol.cz