Nápověda k přihlášení

Zadejte prosím do pole Heslo: platné přihlašovací heslo a klikněte následně na tlačítko Přihlásit.

Kontakt

Základní umělecká škola Otrokovice

Školní 806
765 02 Otrokovice
IČ: 00839311

Ředitelka školy:
Mgr. Jindřiška Keferová
(+420)777 304 208
reditelka@zusotr.cz

Kancelář školy:
Oldřiška Pavlová
(+420)577 925 366
kancelar@zusotr.cz

Návštěvnost
TOPlist
Úřední deska

 


1. Název
Základní umělecká škola Otrokovice

2. Důvod a způsob založení
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování základního uměleckého vzdělávání.

Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákona č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy.

Právní forma: příspěvková organizace.
Právnická osoba zřízená na dobu neurčitou.
Zřizovatel: Zlínský kraj, Třída Tomáše Bati 21, 761 92 Zlín (www.kr-zlinsky.cz)

3. Organizační struktura
IZO:  102 331 103  Základní umělecká škola Otrokovice
Organizační struktura je vymezena vnitřním předpisem: Organizační řád Základní umělecké školy Otrokovice .

4. Kontaktní spojení
4.1.  Kontaktní adresa:

Školní 806
765 02  Otrokovice


4.2.  Adresa úřadovny pro osobní návštěvu je vždy shodná s úřední adresou.

4.3.  Úřední hodiny:

Pondělí 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Středa 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00


4.4. Telefonní čísla:

Sekretariát: 577 925 366
Ředitelna: 577 158 740
Výtvarný obor: 775 475 112
731 621 112
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: 775 451 060

                

4.5.  Číslo faxu:    Škola nemá fax.

4.6.  Adresa internetové stránky:  www.zusotrokovice.cz

4.7.  ID datové schránky: p9h7p7k

4.8.  Adresa e-podatelny:  Škola nemá zřízenou elektronickou podatelnu.

4.9.  Další elektronické adresy:

Škola: zusotr@zusotr.cz
Ředitelka školy: reditelka@zusotr.cz
Zástupce statutárního orgánu a zástupce ředitelky školy: zastupkyne@zusotr.cz
Ekonomka, účetní: kancelar@zusotr.cz
Výtvarný obor: vytvarka@zusotr.cz
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: poverenec@zusotr.cz
Taneční obor: tanec@zusotr.cz
Literárně-dramatický obor: ldo@zusotr.cz

                     


5. Případné platby lze poukázat
237921/0100  -  úhrady za úplatu vzdělávání, finanční dary, dotace od zřizovatele

6. IČ:   00839311

7. DIČ:   Škola nemá zřízeno.

8. Dokumenty
8.1. Seznamy hlavních dokumentů

  • Učební plány
  • Školní vzdělávací program

8.2.  Rozpočet
http://www.zkola.cz/zkedu/management/oddelenirozpoctuafinancovaniskolstvivprenesenepusobnosti/default.aspx

9. Žádosti o informace
U každé žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.
Informace poskytovaná na základě žádosti  se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak, a ve formátu  nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.

a) ústně
Žadatel uvede jméno a příjmení. Na ústní žádost poskytne škola ústní informaci.
Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně.
Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány osobním  předáním žádosti vedení školy, poštou nebo prostřednictvím elektronických komunikací.

b) elektronicky e-mailem
E-Mail: zusotr@zusotr.cz
Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádost ve smyslu zákona.    

c) písemně
na adresu:     
       Školní 806
       765 02  Otrokovice
Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.              

10. Příjem žádostí a dalších podání
Podat žádost či stížnost, předložit návrh či jiné dožádání lze prostřednictvím vedení školy (Školní 806, 765 02  Otrokovice), a to buď písemně, nebo v úředních hodinách po předchozí domluvě.

11. Opravné prostředky
V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím ředitelky školy je možné podat žádost o opravný prostředek u Krajského úřadu Zlínského kraje.

Adresa:
Odbor školství, mládeže a sportu
Krajský úřad Zlínského kraje
Třída Tomáše Bati 21
761 90  Zlín

Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku je vždy součástí každého rozhodnutí ředitelky školy, proti němuž je opravný prostředek podáván.

12. Formuláře
Formuláře pro administrativní záležitosti jsou v tištěné podobě v kanceláři školy nebo na webových stránkách školy.

  • Přihláška ke studiu
  • Ukončení studia

13. Popisy postupů  -  návody pro řešení životních situací
Návody pro řešení životních situací:  http://portal.gov.cz/obcan/situace/196/199/

14. Předpisy
14.1. Nejdůležitější používané předpisy

14.2. Vydané právní předpisy:

Uvedené předpisy jsou k fyzickému nahlédnutí přístupné v úředních hodinách na adrese:
Školní 806
765 02  Otrokovice

15. Úhrady za poskytování informací
15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací:

  • Pořízení kopie informace – 1 strana A4 černobíle 2Kč
  • Vydání duplikátu (vysvědčení)  30Kč

15.2.
Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
               -

16. Licenční smlouvy
16.1. Vzory licenčních smluv
               -
16.2. Výhradní licence
               -

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zprávy jsou k fyzickému nahlédnutí přístupné v úředních hodinách na adrese:
Školní 806
765 02 Otrokovice
nebo na internetových stránkách školy  www.zusotrokovice.cz
 

© Copyright 2012 - 2018 ZUŠ Otrokovice. WebDesign: , WebHosting: www.isol.cz